2 Mart 10:29

1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Hematologiya Mütəxəssisləri Konqresi keçiriləcək

Hörmətli həmkarlar!
1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Hematologiya Mütəxəssisləri Konqresinin web saytı fəaliyyətə başlayıb.

Konqresdə iştirak üçün qeydiyyat və tezislərin göndərilməsi yalnız http://ahmk.az/ saytı üzərindən aparılacaqdır.

“1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Hematologiya Mütəxəssisləri Konqresi”nin tezislərdən ibarət toplusu nəşr olunacaqdır.

Tezis azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində qəbul edilir.

Tezislərin göndərilməsi ödənişsizdir.

Tezislər 15 aprel 2019-cu il tarixinə qədər göndərilə bilər.

Mövzular

 • TALASSEMİYA VƏ HEMOQLOBİNOPATİYALAR
 • QIRMIZI QAN HÜCEYRƏLƏRİNİN FİZİOLOGİYASI VƏ XƏSTƏLİKLƏRİ
 • HEMATOPOEZ
 • HEMATOLOJİ MALİQNİZASİYALAR
 • EKSPERİMENTAL HEMATOLOGİYA
 • GEN MÜALİCƏSİ
 • REGENERATİV TİBB
 • HÜCEYRƏ MÜALİCƏSİ
 • HEMATOPOETİK KÖK HÜCEYRƏ NƏQLİ VƏ YÜKSƏK DOZALI KİMYƏVİ TERAPİYALAR
 • SÜMÜK İLİYİ ÇATIŞMAZLIĞI VƏ MİELODİSPLASTİK SİNDROMLAR
 • MİELOPROLİFERATİV NEOPLAZİYALAR VE XRONİKİ MİELOSİTAR LEYKEMİYA
 • YETKİN YAŞ QRUPUNDA KƏSKİN LEYKEMİYALAR; PEDİATRİK YAŞ QRUPUNDA LEYKEMİYALAR
 • LİMFOMALAR
 • XRONİKİ LİMFOSİTAR LEYKEMİYA VƏ XRONİKİ LİMFOPROLİFERATİV XƏSTƏLİKLƏR
 • MULTİPL MİELOMA VƏ PLAZMATİK HÜCEYRƏ XƏSTƏLİKLƏRİ
 • KOAQULYASİYA VƏ FİBRİNOLİZ POZĞUNLUQLARI
 • TROMBOSİT POZĞUNLUQLARI
 • TROMBOZ VƏ ANTİTROMBOTİK MÜALİCƏ
 • TRANSFUZİYA TƏBABƏTİ
 • AFEREZ; HÜCEYRƏ HAZIRLIĞI
 • HƏYAT KEYFİYYƏTİ / ETİKA / HÜQUQ
 • İNFEKSİYA VƏ DƏSTƏKLƏYİCİ MÜALİCƏLƏR.

Tezislərin göndrilməsində yaranan suallar üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

📲+994507352692
📲+994506850888

Bəyən və paylaş