Kitab: ERMƏNİLƏR VƏ HƏQİQƏTLƏR (pdf fayl)

Dünyada erməni milləti və ermənilərlə əlaqəli məsələlər haqqında çox sayda əsərlər yazılmışdır. Bu əsərlərin böyük bir qismi, xüsusilə də son illərdə yazılan əsərlərin əksəriyyəti, əsasən türk düĢmənçiliyi fikri üzərində qurulmuşdur. Hətta bu mövzuda aparılan “elmi tədqiqatlar” nəticəsində yazılan “elmi əsərlər” və siyasi məqalələr həqiqətlərdən çox uzaqdır. Tarixi hadisələrin tədqiqatı zamanı rəsmi sənədlərə və yazıĢmalara müraciət etmək qaçılmazdır. Beləcə, tarixi hadisələr olduğu kimi ortaya çıxar. Türk torpağının çörəyi, suyu ilə yaĢayıb var olmuĢ, sonra isə türk xalqına və bütün Türk dünyasına düĢmən kəsilmiĢ, onlara qarĢı tarixdə görülməmiĢ qətliamlar törətmiĢ ermənilər barəsində yazmaq o qədər də asan deyildir. Rəsmi sənədlərə və yazıĢmalara dayanaraq çox ciddi və yorucu araĢdırmalar nəticəsində ortaya çıxarılmıĢ bu kitabı oxuduqca, türk insanları ilə böyük-kiçik demədən düĢməncəsinə rəftar edən bu Ģovinist münafiqlərin törətdiklərini meĢədə yırtıcı heyvanların belə etmədiyini görəcəksiniz. Bu kitabın yazılmasında istifadə olunan rəsmi sənədlərin və yazıĢmaların dəyəri ermənilərin tarix boyu, eləcə də günümüzdə ortaya atdıqları uydurma problemlərinə qarĢı qoyma baxımından əvəzsizdir. Rəsmi sənədlərə əsaslanan bu əsərin yükləndiyi vəzifənin məsuliyyətini daĢıyaraq seçdiyi “Ermənilər və həqiqətlər” mövzusu bu kitabda öz əksini tapmıĢdır. Ġnsanlarımızın, xüsusilə də müasir gənclərimizin bu əsərdən faydalanmaları və kimin kim olduğunu öyrənmələri məsləhət görülür.

Kitabı yükləmək üçün bura kliklə: ermanilar-ve-hahiqatlar

Bir cavab yazın

Back to top button