“Sonuncu” tamaşası

YARAT Freestyle və Azərbaycan Dövlət “YUĞ” Teatrı A.P.Çexovun “Qu quşu mahnısı” pyesiyinin motivləri əsasında hazırlanmış Ramiz Həsənoğlunun “Sonuncu” tamaşasını təqdim edir.

Qoca, tənha aktyor, onun şərəfinə keçirilən benefisdən sonra yatıb teatrda qalır. Bu zaman onun yatdığı məkana gənc teatrşünas gəlir və onların arasında teatr, aktyorun keçmişi, oynadığı rollar, uğurlu tamaşalar, yaşadığı gənclik illəri, nakam məhəbbəti, sənətə vurğunluğu haqqında söhbətlər başlayır…

Quruluşçu rejissor: Azərbaycanın Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu
Pyesin yeni yozumu: Pərvin Nurəliyeva

Rollarda:
Əlisöhbət Qələndərli – Azərbaycanın Əməkdar artisti Fərhad İsrafilov,
İlham Çardağlı – Hikmət Rəhimov, Xəyali Sevgili – Ləman Novruzova

Tamaşa Azərbaycan dilində nümayiş olunacaq
Tamaşanın müddəti: 70 dəq.

Giriş sərbəstdir

***
YARAT Freestyle и Азербайджанский государственный театр “YUĞ” представляют спектакль в постановке Рамиза Гасаноглу «Последний» по мотивам пьесы А. П. Чехова «Лебединая песня».

Старый одинокий актёр после своего бенефиса заснул и остался ночевать в театре. В это время в помещение, где он ночует заглядывает молодой театровед и между ними завязывается долгий разговор о прошлом театра и актёра, о сыгранных ролях, об успешных спектаклях, замечательном периоде его молодости, о неудачной любви, о преданности профессии. Один из самых важных моментов, показанных в спектакле – это трагедия человека, посвятившего всю свою жизнь искусству и осознавшего в преклонном возрасте некоторые свои ошибки.

Режиссёр-постановщик – народный артист Азербайджана Рамиз Гасаноглу
Автор интерпретации – Пярвин Нуралиева

В ролях:
Алисохбат Гелендерли – заслуженный артист Азербайджана Фархад Исрафилов
Ильхам Чардахлы – Хикмет Рагимов
Воображаемая избранница – Ляман Новрузова

Спектакль на азербайджанском языке
Продолжительность – 70 мин.

Вход свободный

***
YARAT Freestyle and Azerbaijan State “YUĞ” Theatre presents the performance “The Last” based on Anton Chekhov’s play “Swansong”.

The old lonely actor fell asleep after his benefit performance and stayed overnight in the theatre. At this time, a young theatrical scientist peeps into the room where the old man sleeps, and they have a long conversation about the past of the theatre and the actor, about the roles played, successful performances, remarkable period of his youth, unsuccessful love and devotion to the profession. One of the most important moments shown in the play is the tragedy of a man who devoted his whole life to an art and realized some of his mistakes in advanced age.

Director – People’s Artist of Azerbaijan Ramiz Hasanoghlu
Author of interpretation – Parvin Nuraliyeva

Cast:
Alisohbat Galandarli – Farkhad Israfilov, honored artist of Azerbaijan
Ilham Chardakhly – Hikmat Rahimov
Imaginary character – Lyaman Novruzova

Language: Azerbaijani
Duration: 70 mins

Admission is free

Bir cavab yazın

Back to top button