Validasiya vəkredit təhliliüzrəoperator vakansiyası

Validasiya vəkredit təhliliüzrəoperator Tapşırıqlar: ·Müştəridənalınanərizənindoldurulması; ·Təqdimedilmişsənədlərdəməlumatlarınuyğunluğununvətamamlığınınyoxlanılması; ·Məlumatlarıdəqiqləşdirməküçünmüştərilərəzənglərinedilməsi; ·Yenimüasirdigitalbankçılıqüzrəmüştərilərəməsləhətvermək. Tələblər: ·Alitəhsil(Həmçininbakalavrpilləsininsonuncukursundatəhsilalan); ·Müştəri xidməti üzrəiştəcrübəsi(banksahəsi arzu olunandır); ·Ofisproqramlarıiləişləməkbacarığı; ·Azərbaycanvəingilisdillərinisərbəsbilmək,rusdiliarzuolunandır ; ·İşdədiqqətlilikvədetallarafikirverməqabiliyyəti; ·Məsuliyyətvəmüştəriyönümlük. Biztəklifedirik: ·Rahat,keyfiyyətlivəyenilikçibirfintechməhsuluistehsalınıbilənbirkomandadatəcrübəqazanmafürsəti; ·Karyeravəpeşəkarinkişaf-şirkətimizdaxilindəişçiləriinkişafetdirməyəçalışırıq,bunagörəvəzifənizdəpeşəkarlıqəldəetdikdəkaryeraimkanıüçünşəraityaradılacaq; ·21günlükintensivtəlimproqramı; ·İşqrafikiseçməkimkanı- 2/2, 5/2,gecənövbələri; ·Yenimüasir,rahatofis; ·Gəlirbazarınüstündədir; ·Rəsmiqeydiyyat,sabitəməkhaqqı Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini[email protected]elektron ünvanına göndərəbilər (mövzu hissəsində Validasiya və kredit təhlili üzrə operatorqeyd etməyiniz xahiş olunur).

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İZLƏYİN:

FACEBOOK: Edumap.az

Gənclərin Xəritəsi

TELEGRAM:Edumap.az – Vakansiyalar, Təcrübələr, Təqaüdlər Seminarlar, Təlimlər Müsabiqələr və s.

İNSTAGRAM:@edumap.az

Tik-tok:edumap.az