8 May 19:31

YARAT Freestyle: Pop/Caz Musiqi Gecəsi

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Hamınızı Cəmilə Haşımova və “Fusion” qrupunun ifasında pop və caz musiqi gecəsinə dəvət edirik.

“Fusion” qrupunun repertuarı özündə müxtəlif musiqi istiqamətlərinin parlaq qarışığını cəmləşdirir. Musiqiçilər caz və pop kompozisiyaların ritmlərini improvizə edir, rok və alternativ janrlarda mahnılar ifa edir və öz parlaq çıxışları ilə Bakı tamaşaçısının ürəyinə artıq yol tapmağa müvəffəq olublar.

Qrupun lideri Cəmilə Haşımova “Bakı payızı” (2003), “Show Time” (2007), “Rast” qrupunun tərkibində Montro Caz Festivalı və bir çox digər musiqi müsabiqələrində iştirak edib.

Cəmilə Haşımova – vokal
Amil Novruzov – klaviş, qrupun bədii rəhbəri
Saleh Məmmədov – bas-gitara
İqit Sener – gitara
Gena Qasiyev – zərb alətləri
Nərgiz Mütəllibova – fleyta
İlqar Baxşıyev – truba

YARAT Mərkəzi, 2-ci mərtəbə, 19:00

Дамы и господа!

Ждем всех на вечере поп и джаз-музыки в исполнении Джамили Гашимовой и группы “Fusion”.

Репертуар группы “Fusion» сочетает в себе яркую смесь различных музыкальных направлений. Музыканты импровизируют с ритмами джаза и поп-композициями, играют рок и альтернативную музыку, и уже успели снискать успех у бакинской публики своими зажигательными выступлениями.
Джамиля Гашимова является фронтменом группы, она участвовала во многих музыкальных конкурсах таких как: «Бакинская осень» (2003), «Show Time» (2007), Фестиваль Джаза в Монтро в составе группы “Rast” (2012) и др.

Джамиля Гашимова – вокал
Амиль Новрузов – клавиши, худ.руководитель группы
Салех Мамедов – бас-гитара
Игит Сенер – гитара
Гена Гасиев – ударные
Наргиз Муталыбова – флейта
Ильгар Бахшиев – труба

Центр YARAT, 2-ой этаж, 19:00

Ladies and gentleman!

Join us for an inspired pop and jazz evening with Jamila Hashimova and Fusion band. Fusion band’s music is a vibrant blend of alternative, rock, jazz and pop. The group combines pop rhythms with jazz improvisation, captures audiences with high-energy performances that have earned them distinction on Baku stage. Jamila Hashimova is a lead singer of the band, participant of numerous song competitions such as: Baki Payizi (2003), Show Time (2007), Jazz festival at Montreu with RAST band (2012) etc.

Jamila Gashimova – vocal
Amil Novruzov – keyboard (piano), artistic director
Saleh Mamedov – bass-guitar
Yigit Sener – guitar
Gena Gasiyev – drums
Nargiz Mutalibova – flute
Ilgar Baxshiev – trumpet

YARAT Centre, 2nd floor, 7 pm

Bəyən və paylaş