YARAT Freestyle: “Zərif sərhədlər” sərgisinin finisajı / konsert

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi Sizi, “Zərif sərhədlər: İranın görün[məy]ən sərhədlərinə baxış” sərgisinin bağlanış konsertinə dəvət edir. Konsertdə respublika və beynəlxalq müsabiqələrin laureatları iştirak edəcəklər.

“Zərif sərhədlər: İranın görün[məy]ən sərhədlərinə baxış” sərgisi, bütünlükdə 15 rəssam tərəfindən məhz bu sərgi üçün yaradılmış əsərləri, eləcə də son illərdə ərsəyə gətirdiyi əsərləri təqdim edir.

Proqramda Azərbaycan və İran bəstəkarlarının əsərləri səslənəcək

Layihə iştirakçıları:
Alp Əliyev
Sara Dilruba
İsmayıl Zülfüqarov
Pərvin Dadaşova
Gülnaz Eldarlı
Nəzrin Mustafayeva

13 Fevral, 19:00
YARAT Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

______
Центр Современного Искусства YARAT приглашает вас посетить концерт в честь закрытия выставки «Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана», в котором примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов.

Выставка «Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана», включает в себя совершенно новые произведения, а также работы последнего времени, созданные 15-ю художниками.

Во время концерта будет звучать музыка Иранских и Азербайджанских композиторов

Исполнители:
Альп Алиев
Сара Дильруба
Исмаил Зульфугаров
Парвин Дадашова
Гюльназ Эльдарлы
Назрин Мустафаева

13 февраля, 19:00
Центр YARAT
Вход свободный

______
YARAT Contemporary Art Centre invites you to the concert dedicated to the closing of the “Fragile Frontiers: Visions on Iran’s in/visible borders” exhibition, in which the laureates of republican and international competitions will take part.

“Fragile Frontiers: Visions on Iran’s in/visible borders” exhibition, presenting newly commissioned as well as recent works of 15 artists.

During the event you will have a chance to enjoy the music of Azerbaijani and Iranian composers.

Performers:
Alp Aliyev
Sara Dilruba
Ismayil Zulfugarov
Parvin Dadashova
Gulnaz Eldarli
Nazrin Mustafayeva

February 13, 7 pm
YARAT Centre
Free admission

Bir cavab yazın

Back to top button